سوگند نامه ای برای حفظ طبیعت

سوگند نامه ای برای حفظ طبیعت
من یک دوستدار طبیعتم:

فرق طبیعت را با زباله دان می دانم.
می دانم که رودخانه وسیله ایاب و ذهاب زباله های من نیست.
می دانم که رودخانه شاهرگ حیات بخش کوهستان است.