شهرمن میاندوآب

اينجا مياندوآب است شهري جاري ميان دو رودخانه اينجا مياندوآب است. گوشه‌اي از ايران زيباي ما. شهري كه جاري است…